Vize, poslání a hodnoty Jednoty bratrské v ČR

 

Vize

„Vystavět, co bylo zbořeno, osázet zpustošený kraj.“  

Naším cílem je navázat na naše předky, kteří po vzoru první apoštolské církve pozitivně ovlivňovali duchovní stav našeho národa. Byli to lidé vize a svoji činnost vyvíjeli na základě hlubokého porozumění tehdejším společenským potřebám. Jejich myšlení bylo odvážné, přesto bylo koncepční a velmi praktické. Zakládali nové sbory a rozvíjeli ty stávající, budovali školy a nemocnice, na vysoké úrovni se věnovali písemnictví. Vrcholným představitelem jejich pedagogických aktivit byl Jan Ámos Komenský. Nejvýraznějším literárním klenotem, který zanechali dalším generacím, je Bible kralická. Tato historie je pro nás inspirací, nikoli šablonou. Chceme být církví, která stojí na stejných nadčasových hodnotách, současně je však srozumitelná a přitažlivá pro dnešního člověka.

Poslání  

Jednota bratrská přijala za své poslání ukázat na životech svých členů dynamickou moc vzkříšeného Ježíše Krista se všemi Jeho dary. Po vzoru Ježíše chce být pro současnou generaci vtěleným živým a mocně jednajícím Božím slovem, ve kterém se projevuje nejen láska, ale i autorita.

Základní hodnoty

  • navázání na apoštolské kořeny
  • autenticita
  • život ve smlouvě
  • zaměření na potřeby společnosti
  • nesení obrazu Ježíše, nikoli budování církevního impéria